Pola 024/924 i 028 - $q Dopowiedzenia

2018-10-22

Dotyczy:

Rekordy bibliograficzne

Druk muzyczny (LDR/06 – c)

Film (LDR/06 – g)

Dokument dźwiękowy niemuzyczny (LDR/06 – i)

Dokument dźwiękowy muzyczny (LDR/06 – j)

Komentarz:

Komentarz:
$q Dopowiedzenie (P)

Od 22 października 2018 r. dodane przez wydawców uzupełnienia do numerów ISMN/ISRC (pole 024/924) oraz numeru wydawcy (pole 028) określające odmiany druku muzycznego/nagrania/filmu podaje się w podpolu q. W przypadku pól 024/924 stosuje się je zarówno po podpolu $a jak i $z, w przypadku pola 028 jest stosowane po podpolu $b z nazwą wydawcy. Podpole $q jest podpolem powtarzalnym.
024 2_ $a M570406210 $q score
924 2_ $a M-040-41684-8 $q in brossura
028 02 $a 438 953-2 $b Philips Classics$q set

024_028_q.pdf

Aktualizacja pól stałej długości w rekordach bibliograficznych

2018-10-15

Dotyczy:

Komentarz:

Dotyczy:
Rekordy bibliograficzne
Druk muzyczny (LDR/06 - c)
Dokumenty dźwiękowy muzyczny (LDR/06 - j)
Dokumenty dźwiękowy niemuzyczny (LDR/06 i)
Książka, rękopis (LDR/06 - a, t )
Wydawnictwo ciągłe, wydawnictwo aktualizowane (LDR/07 - s, i)
Wydawnictwo ciągłe, monografia (LDR/07 - s, m)
Dokument kartograficzny (LDR/06 - e)
Komentarz:
Z dniem 15 października wprowadzane są pewne zmiany w sposobie wypełniania pól stałej długości. Są one wynikiem prac nad aktualizacją formatu dla książki oraz działalności podgrup roboczych przygotowujących analogiczne aktualizacje dla pozostałych formatów. Przeprowadzone w ramach tych prac porównanie naszych instrukcji wypełniania pól stałej długości z oryginalnym formatem MARC 21 wykazało konieczność modyfikacji naszych zasad, w celu dostosowania ich do obecnej postaci formatu marcowskiego. Wprowadzone zmiany obejmują dodanie nowych kodów, jak również zmiany nazw kodów już stosowanych. Pełna lista zmian została przedstawiona w załączonym pliku.

pola stalej dlugosci (2).pdf

Kolaboracje vs. kompilacje

2018-05-11

Dotyczy:

RDA - rekordy bibliograficzne

Komentarz:

W przypadku dzieł posiadających więcej niż jednego twórcę pole 1XX zawiera:
• nazwę autora uznanego za głównego twórcę intelektualnej lub artystycznej zawartości dzieła, na podstawie typograficznego wyróżnienia jego nazwy lub za pomocą odpowiedniego wyrażenia;
lub
• jeżeli brak wyróżnienia, nazwę autora wymienionego na pierwszym miejscu.
Nie obowiązuje podział na prace autorskie (do trzech autorów) oraz prace zbiorowe (powyżej trzech autorów).

Nie wypełnia się pola 1XX w rekordach sporządzanych dla:
• antologii dzieł różnych autorów;
• zbiorów dzieł różnych autorów;
• dzieł współwydanych różnych autorów.
RDA wprowadza analogiczne zasady stosowania pola 1XX, zastępuje jednak powyższą listę jedną kategorią – kompilacja. Dokumenty katalogowane z wykorzystaniem pola 1XX określa się mianem kolaboracji.

Cechy kompilacji:
• na podstawie źródeł danych (źródło preferowane, spis treści, wstęp itp.) możemy ustalić kto jest odpowiedzialny za poszczególne części dzieła;
• dzieło posiada kompilatora lub redaktora odpowiedzialnego za całość;
• autorzy nie mogli ze sobą współpracować (np. żyli w różnych epokach).
Cechy kolaboracji:
• nie można określić zakresu odpowiedzialności poszczególnych autorów za zawartość dzieła;
• w razie wątpliwości przyjmuje się, że dzieło jest kolaboracją.

Informacje uzupełniające – załącznik kolaboracje_kompilacje_material_szkoleniowy.pdf

kompilacje_kolaboracje.pdf
kolaboracje_kompilacje_material_szkoleniowy.pdf

Podpola $e - określenia radzajów współpracy

2018-01-02

Dotyczy:

Rekordy bibliograficzne

Książka (LDR/06 –a / LDR/07 – m)

Wydawnictwo ciągłe (LDR/07 – s)

Druk muzyczny (LDR/06 – c)

Dokument kartograficzny (LDR/06 – e)

Film (LDR/06 – g)

Dokument dźwiękowy niemuzyczny (LDR/06 – i)

Dokument dźwiękowy muzyczny (LDR/06 – j)

Dokument ikonograficzny (LDR/06 – k)

Oprogramowanie (LDR/06 – m)

Dokumenty elektroniczne

Dokumenty aktualizowane (LDR/07 – i)

Prace doktorskie (LDR/06 - t)

Rekordy analityczne (LDR/07 – a,b)

RDA - rekordy bibliograficzne

Komentarz:

Z dniem 2 stycznia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany związane z określeniami rodzajów współpracy:
1. podpole $e - dotychczas stosowane skróty dotyczące określeń rodzajów współpracy zastępuje się pełnymi określeniami (listy stosowanych określeń oraz ich definicje są dopasowane do wykazu oznaczeń odpowiedzialności RDA),
2. podpole $e w polu 100 i 110 - wprowadza się stosowanie określeń rodzajów współpracy dla głównego punktu dostępu,
3. podpole $e (P) - wprowadza się powtarzalność podpola $e, zarówno w polach 100, 110 jak i 700 i 710 (stosuje się je do wymienienia wszystkich funkcji uwzględnionych w katalogowanym dokumencie); zawartość pierwszego podpola $e w polu 100 i 110 musi być zgodna z listą (Tab. B), zawartość kolejnych podpól $e - zgodna z dokumentem (w polach 700 i 710 stosuje się analogiczną zasadę, o ile określenia wymienione w Tab. B mają zastosowanie),
4. podpole $e i podpole $4 w polu 710 - jednocześnie stosuje się w polu 710 podpola $e oraz podpola $4 dla wydawców, nakładców, drukarzy, producentów i dystrybutorów; podpole $4 podaje się po podpolu/podpolach $e.

Określenia_rodzajów_wspolpracy_02012018.pdf

Zmiany związane z wdrażaniem zasad RDA w katalogu NUKAT

2018-01-02

Dotyczy:

Rekordy bibliograficzne

Książka (LDR/06 –a / LDR/07 – m)

Wydawnictwo ciągłe (LDR/07 – s)

Druk muzyczny (LDR/06 – c)

Dokument kartograficzny (LDR/06 – e)

Film (LDR/06 – g)

Dokument dźwiękowy niemuzyczny (LDR/06 – i)

Dokument dźwiękowy muzyczny (LDR/06 – j)

Dokument ikonograficzny (LDR/06 – k)

Oprogramowanie (LDR/06 – m)

Dokumenty elektroniczne

Dokumenty aktualizowane (LDR/07 – i)

Prace doktorskie (LDR/06 - t)

Rekordy analityczne (LDR/07 – a,b)

RDA - rekordy bibliograficzne

Komentarz:

W związku ze stopniowym wdrażaniem zasad RDA w katalogu NUKAT od 2 stycznia 2018 roku wprowadza się wymienione poniżej zmiany (całość w załączniku).

I. Dokumenty piśmiennicze zwarte (książki)
1. Wprowadza się zmiany uwzględnione w "Formacie MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki", wyd. 2017.
2. Materiały szkoleniowe dostępne są na stronie http://centrum.nukat.edu.pl/pl/warsztat/materialy/ ; z materiałami powinni zapoznać się wszyscy bibliotekarze katalogujący zbiory, niezależnie od specjalizacji.
3. Lista określeń stosowanych w podpolach $e w polach 100, 110, 700, 710 – zał. 2 "Określenia rodzajów współpracy stosowane w katalogu NUKAT".

II. Pozostałe dokumenty katalogowane w katalogu NUKAT
1. Wprowadza się ogólne zmiany ujęte w "Formacie MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki", wyd. 2017.
2. Lista określeń stosowanych w podpolach $e w polach 100, 110, 700, 710 – zał. 2 "Określenia rodzajów współpracy stosowane w katalogu NUKAT".
3. Przykłady – zał. 3 Przykłady.

Zmiany związane z wdrażaniem zasad RDA w katalogu NUKAT_02012018.pdf
logo

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
ul. Dobra 56/66
00-312 Warszawa

(+48) 22 55 25 351

(+48) 22 55 25 330

nukat@uw.edu.pl

© 2018 NUKAT. Wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka cookies | Mapa strony